Õppetöö

Karjäärinurk


Mis on karjäär?

Karjäär on eneseteostus, elukutsevalik, astumine tööellu. Karjäär kujuneb erinevate valikute käigus, mida inimesed elu jooksul teevad – see on isiklik teekond, mis on mõjutatud keskkondlikest teguritest, kuid peamiselt on siiski inimese enda loodud.

Muutuva tööturu tingimustes on oluline olla kursis haridusmaastikul ja tööturul toimuvaga – see annab võimaluse teadlikult oma karjääri planeerida.

Koolis toimuva karjääriõppe eesmärk on aidata õpilastel

 • arendada teadlikkust iseendast;
 • omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest;
 • kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma sisenemist, karjääriotsuste tegemist ning eneseteostust.

Uute kompetentside omandamine peab saama elustiiliks, sest kord koolis õpitu ei taga konkurentsivõimet kogu eluks.

Gümnaasiumiastme õpilastel on võimalus valida valikaine "Karjääriõpetus".

Õpilast suunatakse:

 • teadvustama oma huve, võimeid ja oskusi, mis aitavad kaasa adekvaatse enesehinnangu kujunemisele ning kutseplaanide konkreetsemaks muutumisele;
 • arendama oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö- ja otsustamisoskusi ning teabega ümberkäimise oskusi;
 • arendama oskust seada endale eesmärke ning tegutseda neid ellu viies süsteemselt;
 • kujundama valmisolekut elukestvalt õppida ja kutseotsuseid teha ning tundma haridus- ja koolitusvõimalusi;
 • tutvuma erinevate ametite ja elukutsetega, nende arenguga minevikus ja tulevikus, õppima töösuhteid reguleerivaid õigusakte ning kodukoha majanduskeskkonda.

Karjäärialased tegemised:

 • Karjääripäev
 • Karjääriõppe valikaine keskkoolis
 • Ettevõtete külastamine
 • Erinevad kohtumised ja loengud
 • Karjääriinfo vahendamine

Kasulikud viited:

Tartu HTK Karjäärikeskus - tulevikutee@tugiteenused.tartu.ee

Mis on karjäär?

Karjäär on eneseteostus, elukutsevalik, astumine tööellu. Karjäär kujuneb erinevate valikute käigus, mida inimesed elu jooksul teevad – see on isiklik teekond, mis on mõjutatud keskkondlikest teguritest, kuid peamiselt on siiski inimese enda loodud.

Muutuva tööturu tingimustes on oluline olla kursis haridusmaastikul ja tööturul toimuvaga – see annab võimaluse teadlikult oma karjääri planeerida.

Koolis toimuva karjääriõppe eesmärk on aidata õpilastel

 • arendada teadlikkust iseendast;
 • omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest;
 • kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma sisenemist, karjääriotsuste tegemist ning eneseteostust.

Uute kompetentside omandamine peab saama elustiiliks, sest kord koolis õpitu ei taga konkurentsivõimet kogu eluks.

Gümnaasiumiastme õpilastel on võimalus valida valikaine "Karjääriõpetus".

Õpilast suunatakse:

 • teadvustama oma huve, võimeid ja oskusi, mis aitavad kaasa adekvaatse enesehinnangu kujunemisele ning kutseplaanide konkreetsemaks muutumisele;
 • arendama oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö- ja otsustamisoskusi ning teabega ümberkäimise oskusi;
 • arendama oskust seada endale eesmärke ning tegutseda neid ellu viies süsteemselt;
 • kujundama valmisolekut elukestvalt õppida ja kutseotsuseid teha ning tundma haridus- ja koolitusvõimalusi;
 • tutvuma erinevate ametite ja elukutsetega, nende arenguga minevikus ja tulevikus, õppima töösuhteid reguleerivaid õigusakte ning kodukoha majanduskeskkonda.

Karjäärialased tegemised:

 • Karjääripäev
 • Karjääriõppe valikaine keskkoolis
 • Ettevõtete külastamine
 • Erinevad kohtumised ja loengud
 • Karjääriinfo vahendamine

Kasulikud viited:

Tartu HTK Karjäärikeskus - tulevikutee@tugiteenused.tartu.ee