Meie koolist

Koostöö

Meie kooli ühistöö kava - plaan, mis kujuneb tõesti ühise planeerimise tulemusena ja kunagi päris valmis ei saagi. Seega jälgi, uuri ja saad jooksvalt teada meie ettevõtmistest.

Reet Saksing


Ühistegevuse töökava 2020/2021. õppeaastal

II poolaasta

 

2021. aasta tähelepanu keskpunktis olevad tegevusvaldkonnad:

Siht ja eesmärk

Tegevused

Hea Kooli Edendaja Osaleme ja läbi kvalitatiivse tõusu sisehindamises saavutame Edendaja taseme

Mõtestame kitsaskohad, võtame fookusesse.

Huvigruppide kaasamine ja infoväljas hoidmine.

Info kättesaadavaks tegemine igale huvitatud osapoolele.

Ettevõtlikkuse kui üldpädevuse fookus jätkub õppeaasta lõpuni. Valmivad kooliastmeti reaalsed projektid.

Konkreetselt projektide eelsed  töögruppide kokkusaamised, et analüüsida tagasisidet. See aitab järgmisi projekte läbi viia sisukamalt, vältida kitsaskohti

EDUMUSe tippudega jätkame. Uuel aastal vähemalt üks uus tippspetsialist meeskonnas.

Parendusvaldkonnas ja/või huvitegevuses

 

Liikuma Kutsuv Kool

Loodud saab jalgratturite/rulatajate jm kergliiklejate  motoorikarada

Jätkub tegevuskava põhiselt tegevuste elluviimine nii aine- kui huvitegevuses, samuti personali Liikumisrõõmu päevakud.

Tervist Edendav Kool

Tööd alustab kooli tervisenõukogu. Läbiviidud on tervisliku toitumise  kokandusõpitoad

Moodustamise järel koostatakse tegevuskava ja jätkub tegevuskava põhiselt tegevuste elluviimine. Hõlmab liikumist, tervist, ohutust.

Kiusamisennetus

Programmi VEPA

kasutuselevõtt ka II kooliastmes

Jätkub ennetustöö ja kiusamisvaba mõtteviisi juurutamine läbi klassijuhatajatöö

360-kraadi analüüsimetoodika rakendamine. Arenguvestlused ja sisehindamise sisend

COVID-tõttu liikus tervikuna 2021. aastasse.

Uuendatud ÕK-de ellurakendamine, monitooring ja uued kursused.

Õppekavade üldosade parem teadvustamine ja rakendamine igapäevases õppetöös

INSPIRE rahvusvaheline projekt Olümpiaväärtuste esiletoomiseks.

Luuakse tiim ja viiakse tegevusi ellu vastavalt projekti juhistele. Laiem kaasamine tegevuste põhiselt.

TLÜ kooliuuring

Sisend sisehindamisse

Osaleme partnerkoolina

ÕKTSA Õpetajate ja Koolijuhtide Täienduskoolituse Süsteemi Arendamise pilootkool

Osaleme PILOOTkoolina

 

TOIMUMISE

AEG

MIS TOIMUB?

KELLELE TOIMUB?

KORRALDAJA/

VASTUTAJA

MIKS ME SEDA TEEME?

Idee korral nädala täpsusega

 

Nimetus ja täpsustus

 

Võimalikult täpselt klassid/vanusegrupid

 

Vähemalt üks konkreetne isik - peakorraldaja

 

Eesmärk/ Põhiväärtus/ Pädevus/ Peamised oskused

 

 

 

 

 

JAANUAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 01. -

14. 02.

Õpilaste omaloomingu konkurss/

Fr. Tuglase nim Ahja kool

1.     - 12. klass, õpetajad

 

Klassiõpetajad,

 S. Tenjes, M. Arimäe, huvijuht

Loominguliste võimete kasutamine, kirjutamisoskuse parendamine

 

14. 01.

 

Veebikonverents “Õpi Tartus” - kõrghariduspäev

 

10. - 12. klass

 

Tartu kõrghariduskoolid,

kooli juhtkond

 

Kujundada õpilastes valmisolekut tööjõuturul rakendatavuse saavutamiseks

 

14.01

Inglise keele olümpiaad

11. klass

K. Muoni

Süvendatud keeleõppe väärtustamine

14. 01. -

01. 02.

Üleriigiline võistlus KeeleAeg

7. - 9. klass

K. Aasmäe, huvijuht

Inglise keele populariseerimine, Eesti ajaloo ja kultuuri temaatika teadvustamine

23.01

Keemia olümpiaadi piirkonnavoor

9.-10. klass

L. Loime

Loodusteaduste populariseerimine, õpilaste pingetaluvuse kujundamine testi olukorras

26. 01.

Tartu maakonna piirkondlik emakeeleolümpiaad

7. - 12. klass

Võnnu Keskkool/ aineühendus, juhtkond

Süvendatud keeleõppe väärtustamine

27.01.

Tartu maakonna piirkondlik matemaatikaolümpiaad

7.-12. klass

Võnnu Keskkool/ aineühendus, juhtkond

Süvendatud matemaatikaõppe väärtustamine

22.01.

IX klassi loovtööde kaitsmine

9. klass

Loovtööde hindamiskomisjon

Eesmärgiks arendada oskust/ suutlikkust oma ideed ellu viia ja ennast teostada, oskust avalikult esineda, oskust teha koostööd.

25. 01.

Külas laskesuusatajad

1.     - 12. klassi õpilastele

Juhtkond, SA Tehvandi spordikeskus

Talispordialade tutvustamine, liikumine

 

27. 01.

 

Maakondlik etluskonkurss

 

4. - 12. klass

 

Emakeele ainesektsioon, aineõpetajad, huvijuht

 

Süvendatud aineõpe, esinemisoskuse lihvimine

27. 01.

Laiendatud juhtkonna töökoosolek

Juhtkond ja ainevaldkondade juhid

Juhtkond

Töökavade planeerimiseks ja seeläbi koolielu tõhustamiseks/ sisukamaks muutmine

29. 01.

Inglise keele olümpiaadi piirkondlik voor

 

 

10. - 12. klass

 

 

K. Muoni

Keeleoskuse süvendatud õppe väärtustamine

30.01

Maakondlik veebipõhine bioloogiaolümpiaad

Tartu Ülikooli Moodle'i keskkonnas

6.-12. klass

Aineõpetajad

Loodusainete süvaõppe väärtustamine

jaanuar -

15. 03.

Joonistusvõistlus postkaardina “Aasta lind 2021”

Kõigile soovijatele

Eesti Ornitoloogiaühing, Tartu kunstimuuseum, klassiõpetajad, T. Kannik

Aasta linnu tähtsustamine, joonistamisoskuse parendamine, looduse märkamine

25. - 31. 01.

Digikoristsusnädal 2021

Kooli personalile

Juhtkond,Roheline Kool

 

VEEBRUAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  01. 02.

Praktiline töö ”Talvine orienteerumine”

6. - 8. klassile

Berit Soo/ 8. klass

Organiseerimisoskuste süvendatud õpe, organiseerimiskogemuste saamine

   11. 02.

Esmaabi koolitus

1.     kooliastmele graafiku järgi

Juhtkond,

O. Lazarevskaja

Esmaabialaste teadmiste omandamine, oskused kaaslasi abistada

   04. 02.

TEK nõukogu töökoosolek

Nõukogu liikmed

Juhtkond

TEKi tööpõhimõtete ülevaatamine, täiendamine ja planeerimine

04. 02..

Virtuaalne noorteinfo teemaline koosolek

Koolipere noortele

Huvijuht

Ülevaade noorteinfoportaali Teeviit arengutest ja  noorte toetamisest informeerimise kaudu

veebruar - aprill

Osalemine kooliteatrite meistriklassides

 

Huvilistele

 

Huvijuht, Teatri Kodu

Huvi äratamine teatrikunsti vastu, näitlemisoskuste täiustamine, silmaringi laiendamine

05. 02.

Ühiskonnaõpetuse olümpiaad - elektrooniline voor

Põhikooli 2. ja 3. kooliaste, gümnasistid

Aineõpetajad

Süvendatud õpe ühiskonda puudutavates teemades

06. 02.

Kunstiõpetuse olümpiaad

Osalejatele

A.   Markus

Süvendatud õpe ja teadmiste kasutamine

08. 02.

Simulatsiooni töötuba

MS Teams

9. klass

Eesti Töötukassa karjääriinfo spetsialist/juhtkond

Kujundada õpilastes valmisolekut tööjõuturul rakendatavuse saavutamiseks

 

08. 02.

Simulatsiooni töötuba

MS Teams

12. klass

Eesti Töötukassa karjääriinfo spetsialist/juhtkond

Kujundada õpilastes valmisolekut tööjõuturul rakendatavuse saavutamiseks. Arendada iseseisvat otsustusvõimet. 

09.02.

Maakondlik geograafiaolümpiaad

7.- 12. klass

Aineõpetajad

Geograafia alaste teadmiste süvendatud omandamine

09. 02.

LKK veebiseminar - vunkseminar

LKK meeskondadele

Huvijuht, TÜ liikumislabor

LKKde töö sisukamaks muutmiseks, töö paremaks planeerimiseks, mõtete vahetamiseks

11. 02.

Kooliteatrite meistriklassi sarjas osalemine

5. klassi õpilased

Huvijuht, L. Loime

Teadmiste ja inspiratsiooni saamiseks näitlemishuvilistel noortel

12. 02.

Sõbrapäev koolis

Kooliperele

ÕE, huvijuht

Traditsiooni järgimine, sõbrasuhete väärtustamine, loomingulisuse teostamine

12. 02.

Vabariikliku etluskonkursi lõppvoor - veebipõhine

Annette- Mari Uudam

M. Arimäe

Süvendatud esinemisoskuse omandamine, töö tekstidega

15. 02.

Projekt “Kurgisõbrad 2021”

1.     - 3. klass

Klassiõpetajad, Räpina Aianduskool

Eesmärgiks on mulda panna, hooldada ja kasvatada vilja kandev taim

15. 02.

Simulatsioonid

9. ja 12. klass

Eesti Töötukassa karjääriinfo spetsialist/juhtkond

Kujundada õpilastes valmisolekut tööjõuturul rakendatavuse saavutamiseks. Arendada iseseisvat otsustusvõimet. 

15. 02.

Vastlapäev

Koolipere

E. Villak, E. Runno,

R. Võikar,

 A. Jaanimets, T. Kask

Vastlatraditsiooni ja kommete hoidmine, liikumisrõõmu pakkumine

15. - 19. 02.

Võõrkeelte ja -kultuuride päevad

Kooliperele

E. Runno, E. Käiro,

L. Paklinski, K. Muoni

Erinevad ettevõtmised kõigile  kooliastmetele võõrkeelte ja-kultuuride süvendatud tundmaõppimiseks.

17. 02.

Külas on noorsootöötajad

Kooliperele

Juhtkond

Info jagamine noorte tegemistest vallas, kaasamine

4. nädal

EV sünnipäevale pühendatud ettevõtmised

Koolipere

Juhtkond

Kodumaa, kogukonna ja kodupaiga väärtustamine,

teadvustatakse oma kodumaa väärtusi, ajalugu

25. 02.

Jätkuprojekt “Liikumisrõõm” Järvselja matkarajal - edasi lükatud

Personalile

Juhtkond

Liikumisharjumuste kujundamine, koostöö võimalus

MÄRTS

 

 

 

 

01. - 18. 03.

Jutuvestjate võistlus “Jänku Juss sai uhke mobla

1.     -3. klass

Huvijuht, klassiõpetajad

Lugemis- ja vestmisoskuse arendamine, esinemisoskuse parendamine

02.03.21

Tuglase omaloomingu-

konkursi lõpuüritus (veebis)

Kutsutud õpetajad

Riina Võikar, Maarika Arimäe

 

03. 03.

LKKi veebiseminar “Liikumist täis distantsõpe”

Meeskond

Huvijuht

Liikumisega seotud tegevuste täiustamine, uute ideede saamine praktikas kasutamiseks

2. nädal

Kohtumine Tartu Postimehe keeletoimetaja Sirje Toomlaga - edasi lükatud

9.(8. kl?)- 12. klass

M. Arimäe

Emakeeleõppe toetamine

2.     nädal - 19. 04.

Laste luule-ja joonistusvõistlus

 “ Mesilasmaagia”

1.     - 4. kl - joonistused,

       5. - 9. kl - luuletused

Põhjamaa Mesindusfestival

Soov märgata end ümbritsevat keskkonda ja keskkonnateadlikkuse tõstmine

10. - 12. 03.

Loodusmaja rändnäitus”Kuues laine” - edasi lükatud 06. aprillile

5.? - 12. klass

Loodusloo õpetajad

Elukeskkonna ja sellega seotud teemade põhjalikum ja süvendatum tundmaõppimine

12. - 31. 03.

Rahvusvaheline kalade joonistamisvõistlus Fish Art Contest

Soovijatele

Keskkonnaamet

Loodusainetundide toetamiseks, soovist juhtida tähelepanu kalade liigirikkusele ja kaitsele

17. 03.

Eesti korvpalliliidu korvpallurite näidistreening - edasi lükatud 07. 05.

1.     - 5. klass

Külalistreenerid, huvijuht, kehalise kasvatuse õpetajad

Korvpalli populariseerimiseks õpilaste hulgas

19.-20.03.21

Emakeeleolümpiaadi vabariiklik voor Moodle’is (TLÜ)

Kevin Paulson

(X klass)

Maarika Arimäe

Teaduslikum lähenemine emakeelele

22. 03.

Kooliteatrite meistriklass II - lükkub sügisesse

Osalejad 5. klassist

Huvijuht, L. Loime

Kogemuste ja inspiratsiooni saamiseks

22. 03.

Virtuaalne identiteet ja sotsiaalmeedia

8. klass

Eesti Töötukassa karjääriinfo spetsialist/juhtkond

Meedia ja virtuaalmaailma põhjalikum tundmaõppimine

22.03 - 29. 04.

Metsaviktoriin 2021

1.     - 4. ja 5. - 12. klass

RMK

Loodusõppe mitmekesistamiseks

23. ja 27. 03.

Liikumisõpetuse täiendkoolitus

Liikumisõpetajatele

Liikumislabor

Digilahenduste kasutamine põnevamate ja õpitulemusi toetavate ülesannete loomiseks, uue liikumisõpetuse ainekava kasutuselevõtmisest

26.03.21

lükkub 05. maile

Tartu maakonna õigekirjaolümpiaad (kooli arvutiklass) - LÜKKUB EDASI VÕI JÄETAKSE ÄRA - 05. mai

8.-12. klass (igast klassist üks õpilane, st max 5 õpilast)

Maarika Arimäe, Silvi Tenjes

Eesti õigekeelsuse teadlikum järgimine

29. 03.

Kooliteatrite meistriklass III - lükkub sügisesse

5. klassi õpilased

Huvijuht, L. Loime

Kogemuste ja inspiratsiooni saamiseks

APRILL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 01. 04.

“Lõbusad maskid” - omaloominguliste maskide valmistamine

Kooliperele

Huvijuht

Loovuse tekitamiseks ja meeleolu parandamiseks

02. 04.

Kooliteatrite meistriklass IV - lükkub sügisesse

Osalejad 5. klassist

Huvijuht, L. Loime

Kogemuste ja inspiratsiooni saamiseks

05. 04.

Valge kaardi päev -

videosild olümpiasportlase Roman Fostiga

7. - 12. klass (võimalik liituda ka noorematel)

V. Rohtma

Väärtushinnangute kujundamine koolikeskkonnas, spordis

09. 04.

Veebikonverents “Kuidas distantsõppe tingimustes ellu jääda?”

Soovijatele

Juhtkond

Aitab oluliselt kaasa koolielu korraldamisele kaugõppe ajal.

14. 04.

Võnnu Keskkooli hoolekogu koosolek

Juhtkond ja hoolekogu liikmed

Hoolekogu

Koolielu probleemide lahendamiseks ja tegevuse otstarbekamaks korraldamiseks

14. 04. ja 15.04.

Tutipäev veebikeskkonnas

11. ja 12. klass

A.Jaanimets, huvijuht

Lõpetajate mänguline ärasaatmine, traditsiooni hoidmine

16. 04.

Maakondlik tehnoloogia olümpiaad

Osalejatele

R. Tokman

Tehnoloogiliste oskuste rakendamiseks

5.nädal

Kirjandusmäng 2021 Tartumaa eelvoor

1.     klass

R. Võikar

Lugemishuvi süvendamine

19. 04.

Eesti keele riigieksam

12.klass

Õppejuht, eesti keele õpetaja

Õpipädevuse saavutamise hindamine

19. 04.

Õpetajakoolitus

 “ Kuidas õpetada väitlust?”

Õpilastega tegelevatele isikutel

Eesti väitlusselts

Õpilaste jaoks elutähtsate oskuste arendamine

MAI

 

 

 

 

03.05.

Inglise keel (kirjalik) riigieksam

12.klass

Õppejuht, inglise keele õpetaja

Õpipädevuse saavutamise hindamine

4.05.-7.05.

Inglise keel (suuline) riigieksam

12.klass

õppejuht, inglise keele õpetaja

Õpipädevuse saavutamise hindamine

15. 05.

Kaera - Jaan Võnnus - lükkub järgmisse aastasse

Võnnu Väänikud

Juhendaja V. Kook

Tantsukultuuri toetamine kogukonnas

20. 05.

Õuesõppe päev

Kooliperele

Juhtkond, õpetajad, personal

Laiendada võimalusi õpikeskkondada loomiseks, liikumine

21.05.

Matemaatika riigieksam

12.klass

õppejuht, matemaatikaõpetaja

Õpipädevuse saavutamise hindamine

24. 05.

Tutipäev

9. klass

T. Kask, huvijuht

Traditsiooni hoidmine, 9. klassi mänguline eksamitele saatmine

28.05.

PK eesti keele riigieksam

9.klass

Õppejuht, aineõpetaja

Eesmärgiks arendada oskust/ suutlikkust oma ideed ellu viia ja ennast teostada, oskust avalikult esineda, oskust teha koostööd.

28. --30.05.

Kagu Eesti tantsupidu - lükkub järgmisse aastasse

1.     klass ja Võnnu Väänikud

Juhendaja V. Kook ja saatjad

Tantsukultuuri edendamine ja hoidmine

JUUNI

 

 

 

 

1.     ja 2. nädaL

Projektõpe

Kooliperele

Juhtkond

 

3.06.

PK matemaatika riigieksam

9.klass

Õppejuht, aineõpetaja

Õpipädevuse saavutamise hindamine

9.06.

Õpilasuurimuse/ praktilise töö kaitsmine (gümn)

PK valikeksam

10.-11.klass

 

9.klass

Kaitsmiskomisjon

 

Õppejuht, aineõpetaja

Eesmärgiks arendada oskust/ suutlikkust oma ideed ellu viia ja ennast teostada, oskust avalikult esineda, oskust teha koostööd.Suutlikkus hinnata oma tugevaid ja nõrku külgi.

9.06.-10.06.

PK võõrkeele eksami suuline osa

9.klass

Õppejuht, aineõpetaja

Õpipädevuse saavutamise hindamine

16.06.

Loovtööde järelkaitsmine

8.-9.klass

Kaitsmiskomisjon

Oskus oma valitud teemat kaitsta, esinemisoskus

19. 06.

9. klassi lõpuaktus

9. klass

8. klass

Lõpetajate ja nende vanemate töö väärtustamine ja tunnustamine

20. 06.

12. klassi lõpuaktus

12. klass

11. klass

Lõpetajate ja nende vanemate töö tunnustamine

 

Ühistegevuse töökava 2020/2021. õppeaastal

II poolaasta

 

2021. aasta tähelepanu keskpunktis olevad tegevusvaldkonnad:

 

TOIMUMISE

AEG

MIS TOIMUB?

KELLELE TOIMUB?

KORRALDAJA/

VASTUTAJA

MIKS ME SEDA TEEME?

Idee korral nädala täpsusega

 

Nimetus ja täpsustus

 

Võimalikult täpselt klassid/vanusegrupid

 

Vähemalt üks konkreetne isik - peakorraldaja

 

Eesmärk/ Põhiväärtus/ Pädevus/ Peamised oskused

 

 

 

 

 

JAANUAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 01. -

14. 02.

Õpilaste omaloomingu konkurss/

Fr. Tuglase nim Ahja kool

1.     - 12. klass, õpetajad

 

Klassiõpetajad,

 S. Tenjes, M. Arimäe, huvijuht

Loominguliste võimete kasutamine, kirjutamisoskuse parendamine

 

14. 01.

 

Veebikonverents “Õpi Tartus” - kõrghariduspäev

 

10. - 12. klass

 

Tartu kõrghariduskoolid,

kooli juhtkond

 

Kujundada õpilastes valmisolekut tööjõuturul rakendatavuse saavutamiseks

 

14.01

Inglise keele olümpiaad

11. klass

K. Muoni

Süvendatud keeleõppe väärtustamine

14. 01. -

01. 02.

Üleriigiline võistlus KeeleAeg

7. - 9. klass

K. Aasmäe, huvijuht

Inglise keele populariseerimine, Eesti ajaloo ja kultuuri temaatika teadvustamine

23.01

Keemia olümpiaadi piirkonnavoor

9.-10. klass

L. Loime

Loodusteaduste populariseerimine, õpilaste pingetaluvuse kujundamine testi olukorras

26. 01.

Tartu maakonna piirkondlik emakeeleolümpiaad

7. - 12. klass

Võnnu Keskkool/ aineühendus, juhtkond

Süvendatud keeleõppe väärtustamine

27.01.

Tartu maakonna piirkondlik matemaatikaolümpiaad

7.-12. klass

Võnnu Keskkool/ aineühendus, juhtkond

Süvendatud matemaatikaõppe väärtustamine

22.01.

IX klassi loovtööde kaitsmine

9. klass

Loovtööde hindamiskomisjon

Eesmärgiks arendada oskust/ suutlikkust oma ideed ellu viia ja ennast teostada, oskust avalikult esineda, oskust teha koostööd.

25. 01.

Külas laskesuusatajad

1.     - 12. klassi õpilastele

Juhtkond, SA Tehvandi spordikeskus

Talispordialade tutvustamine, liikumine

 

27. 01.

 

Maakondlik etluskonkurss

 

4. - 12. klass

 

Emakeele ainesektsioon, aineõpetajad, huvijuht

 

Süvendatud aineõpe, esinemisoskuse lihvimine

27. 01.

Laiendatud juhtkonna töökoosolek

Juhtkond ja ainevaldkondade juhid

Juhtkond

Töökavade planeerimiseks ja seeläbi koolielu tõhustamiseks/ sisukamaks muutmine

29. 01.

Inglise keele olümpiaadi piirkondlik voor

 

 

10. - 12. klass

 

 

K. Muoni

Keeleoskuse süvendatud õppe väärtustamine

30.01

Maakondlik veebipõhine bioloogiaolümpiaad

Tartu Ülikooli Moodle'i keskkonnas

6.-12. klass

Aineõpetajad

Loodusainete süvaõppe väärtustamine

jaanuar -

15. 03.

Joonistusvõistlus postkaardina “Aasta lind 2021”

Kõigile soovijatele

Eesti Ornitoloogiaühing, Tartu kunstimuuseum, klassiõpetajad, T. Kannik

Aasta linnu tähtsustamine, joonistamisoskuse parendamine, looduse märkamine

25. - 31. 01.

Digikoristsusnädal 2021

Kooli personalile

Juhtkond,Roheline Kool

 

VEEBRUAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  01. 02.

Praktiline töö ”Talvine orienteerumine”

6. - 8. klassile

Berit Soo/ 8. klass

Organiseerimisoskuste süvendatud õpe, organiseerimiskogemuste saamine

   11. 02.

Esmaabi koolitus

1.     kooliastmele graafiku järgi

Juhtkond,

O. Lazarevskaja

Esmaabialaste teadmiste omandamine, oskused kaaslasi abistada

   04. 02.

TEK nõukogu töökoosolek

Nõukogu liikmed

Juhtkond

TEKi tööpõhimõtete ülevaatamine, täiendamine ja planeerimine

04. 02..

Virtuaalne noorteinfo teemaline koosolek

Koolipere noortele

Huvijuht

Ülevaade noorteinfoportaali Teeviit arengutest ja  noorte toetamisest informeerimise kaudu

veebruar - aprill

Osalemine kooliteatrite meistriklassides

 

Huvilistele

 

Huvijuht, Teatri Kodu

Huvi äratamine teatrikunsti vastu, näitlemisoskuste täiustamine, silmaringi laiendamine

05. 02.

Ühiskonnaõpetuse olümpiaad - elektrooniline voor

Põhikooli 2. ja 3. kooliaste, gümnasistid

Aineõpetajad

Süvendatud õpe ühiskonda puudutavates teemades

06. 02.

Kunstiõpetuse olümpiaad

Osalejatele

A.   Markus

Süvendatud õpe ja teadmiste kasutamine

08. 02.

Simulatsiooni töötuba

MS Teams

9. klass

Eesti Töötukassa karjääriinfo spetsialist/juhtkond

Kujundada õpilastes valmisolekut tööjõuturul rakendatavuse saavutamiseks

 

08. 02.

Simulatsiooni töötuba

MS Teams

12. klass

Eesti Töötukassa karjääriinfo spetsialist/juhtkond

Kujundada õpilastes valmisolekut tööjõuturul rakendatavuse saavutamiseks. Arendada iseseisvat otsustusvõimet. 

09.02.

Maakondlik geograafiaolümpiaad

7.- 12. klass

Aineõpetajad

Geograafia alaste teadmiste süvendatud omandamine

09. 02.

LKK veebiseminar - vunkseminar

LKK meeskondadele

Huvijuht, TÜ liikumislabor

LKKde töö sisukamaks muutmiseks, töö paremaks planeerimiseks, mõtete vahetamiseks

11. 02.

Kooliteatrite meistriklassi sarjas osalemine

5. klassi õpilased

Huvijuht, L. Loime

Teadmiste ja inspiratsiooni saamiseks näitlemishuvilistel noortel

12. 02.

Sõbrapäev koolis

Kooliperele

ÕE, huvijuht

Traditsiooni järgimine, sõbrasuhete väärtustamine, loomingulisuse teostamine

12. 02.

Vabariikliku etluskonkursi lõppvoor - veebipõhine

Annette- Mari Uudam

M. Arimäe

Süvendatud esinemisoskuse omandamine, töö tekstidega

15. 02.

Projekt “Kurgisõbrad 2021”

1.     - 3. klass

Klassiõpetajad, Räpina Aianduskool

Eesmärgiks on mulda panna, hooldada ja kasvatada vilja kandev taim

15. 02.

Simulatsioonid

9. ja 12. klass

Eesti Töötukassa karjääriinfo spetsialist/juhtkond

Kujundada õpilastes valmisolekut tööjõuturul rakendatavuse saavutamiseks. Arendada iseseisvat otsustusvõimet. 

15. 02.

Vastlapäev

Koolipere

E. Villak, E. Runno,

R. Võikar,

 A. Jaanimets, T. Kask

Vastlatraditsiooni ja kommete hoidmine, liikumisrõõmu pakkumine

15. - 19. 02.

Võõrkeelte ja -kultuuride päevad

Kooliperele

E. Runno, E. Käiro,

L. Paklinski, K. Muoni

Erinevad ettevõtmised kõigile  kooliastmetele võõrkeelte ja-kultuuride süvendatud tundmaõppimiseks.

17. 02.

Külas on noorsootöötajad

Kooliperele

Juhtkond

Info jagamine noorte tegemistest vallas, kaasamine

4. nädal

EV sünnipäevale pühendatud ettevõtmised

Koolipere

Juhtkond

Kodumaa, kogukonna ja kodupaiga väärtustamine,

teadvustatakse oma kodumaa väärtusi, ajalugu

25. 02.

Jätkuprojekt “Liikumisrõõm” Järvselja matkarajal - edasi lükatud

Personalile

Juhtkond

Liikumisharjumuste kujundamine, koostöö võimalus

MÄRTS

 

 

 

 

01. - 18. 03.

Jutuvestjate võistlus “Jänku Juss sai uhke mobla

1.     -3. klass

Huvijuht, klassiõpetajad

Lugemis- ja vestmisoskuse arendamine, esinemisoskuse parendamine

02.03.21

Tuglase omaloomingu-

konkursi lõpuüritus (veebis)

Kutsutud õpetajad

Riina Võikar, Maarika Arimäe

 

03. 03.

LKKi veebiseminar “Liikumist täis distantsõpe”

Meeskond

Huvijuht

Liikumisega seotud tegevuste täiustamine, uute ideede saamine praktikas kasutamiseks

2. nädal

Kohtumine Tartu Postimehe keeletoimetaja Sirje Toomlaga - edasi lükatud

9.(8. kl?)- 12. klass

M. Arimäe

Emakeeleõppe toetamine

2.     nädal - 19. 04.

Laste luule-ja joonistusvõistlus

 “ Mesilasmaagia”

1.     - 4. kl - joonistused,

       5. - 9. kl - luuletused

Põhjamaa Mesindusfestival

Soov märgata end ümbritsevat keskkonda ja keskkonnateadlikkuse tõstmine

10. - 12. 03.

Loodusmaja rändnäitus”Kuues laine” - edasi lükatud 06. aprillile

5.? - 12. klass

Loodusloo õpetajad

Elukeskkonna ja sellega seotud teemade põhjalikum ja süvendatum tundmaõppimine

12. - 31. 03.

Rahvusvaheline kalade joonistamisvõistlus Fish Art Contest

Soovijatele

Keskkonnaamet

Loodusainetundide toetamiseks, soovist juhtida tähelepanu kalade liigirikkusele ja kaitsele

17. 03.

Eesti korvpalliliidu korvpallurite näidistreening - edasi lükatud 07. 05.

1.     - 5. klass

Külalistreenerid, huvijuht, kehalise kasvatuse õpetajad

Korvpalli populariseerimiseks õpilaste hulgas

19.-20.03.21

Emakeeleolümpiaadi vabariiklik voor Moodle’is (TLÜ)

Kevin Paulson

(X klass)

Maarika Arimäe

Teaduslikum lähenemine emakeelele

22. 03.

Kooliteatrite meistriklass II - lükkub sügisesse

Osalejad 5. klassist

Huvijuht, L. Loime

Kogemuste ja inspiratsiooni saamiseks

22. 03.

Virtuaalne identiteet ja sotsiaalmeedia

8. klass

Eesti Töötukassa karjääriinfo spetsialist/juhtkond

Meedia ja virtuaalmaailma põhjalikum tundmaõppimine

22.03 - 29. 04.

Metsaviktoriin 2021

1.     - 4. ja 5. - 12. klass

RMK

Loodusõppe mitmekesistamiseks

23. ja 27. 03.

Liikumisõpetuse täiendkoolitus

Liikumisõpetajatele

Liikumislabor

Digilahenduste kasutamine põnevamate ja õpitulemusi toetavate ülesannete loomiseks, uue liikumisõpetuse ainekava kasutuselevõtmisest

26.03.21

lükkub 05. maile

Tartu maakonna õigekirjaolümpiaad (kooli arvutiklass) - LÜKKUB EDASI VÕI JÄETAKSE ÄRA - 05. mai

8.-12. klass (igast klassist üks õpilane, st max 5 õpilast)

Maarika Arimäe, Silvi Tenjes

Eesti õigekeelsuse teadlikum järgimine

29. 03.

Kooliteatrite meistriklass III - lükkub sügisesse

5. klassi õpilased

Huvijuht, L. Loime

Kogemuste ja inspiratsiooni saamiseks

APRILL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 01. 04.

“Lõbusad maskid” - omaloominguliste maskide valmistamine

Kooliperele

Huvijuht

Loovuse tekitamiseks ja meeleolu parandamiseks

02. 04.

Kooliteatrite meistriklass IV - lükkub sügisesse

Osalejad 5. klassist

Huvijuht, L. Loime

Kogemuste ja inspiratsiooni saamiseks

05. 04.

Valge kaardi päev -

videosild olümpiasportlase Roman Fostiga

7. - 12. klass (võimalik liituda ka noorematel)

V. Rohtma

Väärtushinnangute kujundamine koolikeskkonnas, spordis

09. 04.

Veebikonverents “Kuidas distantsõppe tingimustes ellu jääda?”

Soovijatele

Juhtkond

Aitab oluliselt kaasa koolielu korraldamisele kaugõppe ajal.

14. 04.

Võnnu Keskkooli hoolekogu koosolek

Juhtkond ja hoolekogu liikmed

Hoolekogu

Koolielu probleemide lahendamiseks ja tegevuse otstarbekamaks korraldamiseks

14. 04. ja 15.04.

Tutipäev veebikeskkonnas

11. ja 12. klass

A.Jaanimets, huvijuht

Lõpetajate mänguline ärasaatmine, traditsiooni hoidmine

16. 04.

Maakondlik tehnoloogia olümpiaad

Osalejatele

R. Tokman

Tehnoloogiliste oskuste rakendamiseks

5.nädal

Kirjandusmäng 2021 Tartumaa eelvoor

1.     klass

R. Võikar

Lugemishuvi süvendamine

19. 04.

Eesti keele riigieksam

12.klass

Õppejuht, eesti keele õpetaja

Õpipädevuse saavutamise hindamine

19. 04.

Õpetajakoolitus

 “ Kuidas õpetada väitlust?”

Õpilastega tegelevatele isikutel

Eesti väitlusselts

Õpilaste jaoks elutähtsate oskuste arendamine

MAI

 

 

 

 

03.05.

Inglise keel (kirjalik) riigieksam

12.klass

Õppejuht, inglise keele õpetaja

Õpipädevuse saavutamise hindamine

4.05.-7.05.

Inglise keel (suuline) riigieksam

12.klass

õppejuht, inglise keele õpetaja

Õpipädevuse saavutamise hindamine

15. 05.

Kaera - Jaan Võnnus - lükkub järgmisse aastasse

Võnnu Väänikud

Juhendaja V. Kook

Tantsukultuuri toetamine kogukonnas

20. 05.

Õuesõppe päev

Kooliperele

Juhtkond, õpetajad, personal

Laiendada võimalusi õpikeskkondada loomiseks, liikumine

21.05.

Matemaatika riigieksam

12.klass

õppejuht, matemaatikaõpetaja

Õpipädevuse saavutamise hindamine

24. 05.

Tutipäev

9. klass

T. Kask, huvijuht

Traditsiooni hoidmine, 9. klassi mänguline eksamitele saatmine

28.05.

PK eesti keele riigieksam

9.klass

Õppejuht, aineõpetaja

Eesmärgiks arendada oskust/ suutlikkust oma ideed ellu viia ja ennast teostada, oskust avalikult esineda, oskust teha koostööd.

28. --30.05.

Kagu Eesti tantsupidu - lükkub järgmisse aastasse

1.     klass ja Võnnu Väänikud

Juhendaja V. Kook ja saatjad

Tantsukultuuri edendamine ja hoidmine

JUUNI

 

 

 

 

1.     ja 2. nädaL

Projektõpe

Kooliperele

Juhtkond

 

3.06.

PK matemaatika riigieksam

9.klass

Õppejuht, aineõpetaja

Õpipädevuse saavutamise hindamine

9.06.

Õpilasuurimuse/ praktilise töö kaitsmine (gümn)

PK valikeksam

10.-11.klass

 

9.klass

Kaitsmiskomisjon

 

Õppejuht, aineõpetaja

Eesmärgiks arendada oskust/ suutlikkust oma ideed ellu viia ja ennast teostada, oskust avalikult esineda, oskust teha koostööd.Suutlikkus hinnata oma tugevaid ja nõrku külgi.

9.06.-10.06.

PK võõrkeele eksami suuline osa

9.klass

Õppejuht, aineõpetaja

Õpipädevuse saavutamise hindamine

16.06.

Loovtööde järelkaitsmine

8.-9.klass

Kaitsmiskomisjon

Oskus oma valitud teemat kaitsta, esinemisoskus

19. 06.

9. klassi lõpuaktus

9. klass

8. klass

Lõpetajate ja nende vanemate töö väärtustamine ja tunnustamine

20. 06.

12. klassi lõpuaktus

12. klass

11. klass

Lõpetajate ja nende vanemate töö tunnustamine

 

Siht ja eesmärk

Tegevused

Hea Kooli Edendaja Osaleme ja läbi kvalitatiivse tõusu sisehindamises saavutame Edendaja taseme

Mõtestame kitsaskohad, võtame fookusesse.

Huvigruppide kaasamine ja infoväljas hoidmine.

Info kättesaadavaks tegemine igale huvitatud osapoolele.

Ettevõtlikkuse kui üldpädevuse fookus jätkub õppeaasta lõpuni. Valmivad kooliastmeti reaalsed projektid.

Konkreetselt projektide eelsed  töögruppide kokkusaamised, et analüüsida tagasisidet. See aitab järgmisi projekte läbi viia sisukamalt, vältida kitsaskohti

EDUMUSe tippudega jätkame. Uuel aastal vähemalt üks uus tippspetsialist meeskonnas.

Parendusvaldkonnas ja/või huvitegevuses

 

Liikuma Kutsuv Kool

Loodud saab jalgratturite/rulatajate jm kergliiklejate  motoorikarada

Jätkub tegevuskava põhiselt tegevuste elluviimine nii aine- kui huvitegevuses, samuti personali Liikumisrõõmu päevakud.

Tervist Edendav Kool

Tööd alustab kooli tervisenõukogu. Läbiviidud on tervisliku toitumise  kokandusõpitoad

Moodustamise järel koostatakse tegevuskava ja jätkub tegevuskava põhiselt tegevuste elluviimine. Hõlmab liikumist, tervist, ohutust.

Kiusamisennetus

Programmi VEPA

kasutuselevõtt ka II kooliastmes

Jätkub ennetustöö ja kiusamisvaba mõtteviisi juurutamine läbi klassijuhatajatöö

360-kraadi analüüsimetoodika rakendamine. Arenguvestlused ja sisehindamise sisend

COVID-tõttu liikus tervikuna 2021. aastasse.

Uuendatud ÕK-de ellurakendamine, monitooring ja uued kursused.

Õppekavade üldosade parem teadvustamine ja rakendamine igapäevases õppetöös

INSPIRE rahvusvaheline projekt Olümpiaväärtuste esiletoomiseks.

Luuakse tiim ja viiakse tegevusi ellu vastavalt projekti juhistele. Laiem kaasamine tegevuste põhiselt.

TLÜ kooliuuring

Sisend sisehindamisse

Osaleme partnerkoolina

ÕKTSA Õpetajate ja Koolijuhtide Täienduskoolituse Süsteemi Arendamise pilootkool

Osaleme PILOOTkoolina