Meie koolist

Õppenõukogu


VKK õppenõukogu töötab vastavalt  haridus- ja teadusministri määruse nr 44 (23.08.2010) „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” järgi.

Aeg

Tegevus

Vastutaja

8.01.2021

- Õppenõukogu otsuste täitmisest.

- Vajadusel koduõppele määramine vanema soovil. Info lõpueksamite (riigieksamite) kohta.

direktor

õppejuht

09.06.2021;

14.06.2021;

18.06.2021

 

- Õppenõukogu otsuste täitmisest.

- 1.-8., ja 10.,11. klasside õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.

- 9. ja 12. klassi lõpetamine. Lõputunnistuste väljaandmine.

- Õpilaste tunnustamine.

- Täiendavale õppetööle jätmine.

- Täiendava õppetöö lõpetamine või pikendamine.

- Õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine nende kohta.

direktor

26.08.2021

-        Õppenõukogu sekretäri valimine.

-        Õppenõukogu otsuste täitmine.

-        Kokkuvõtted täiendavast õppetööst.

-        Täiendava õppetöö lõpetamine.

-        Vajadusel koduõppele määramine vanema soovil.

- 2020/2021. õa kokkuvõte. Hinnangu andmine õppeaasta õppe- ja kasvatustegevusele. Eksamitulemuste analüüs.

- Sisehindamise tulemuste arutelu ning ettepanekud tarvilike meetmete rakendamiseks.

- 2021/2022. õa üldtööplaani koostamine. Ettepanekute tegemine paremate tulemuste saavutamiseks. Põhieesmärkide määratlemine.

- Õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine nende kohta.

- Arvamuse avaldamine kooli arengukava ja selle muudatuste kohta.

- Vajadusel koduõppele määramine vanema soovil.

- Üldtööplaani heakskiitmine ja kinnitamine.

- Turvalisusküsimused.

direktor

Aasta (vajadusel erakorraline ÕN koosolek)

-        Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ning  kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.

-        Vastuvõetud otsuste kontroll.

-        Arutab õpilasega tema käitumist.

-        Otsustab õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise.

-        Otsustab, millises klassis jätkab õpinguid kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilane.

-        Otsustab, millises klassis jätkab õpinguid välisriigist tulnud õpilane.

-        Otsustab, millises klassis jätkab õpinguid õpilane, kellel puudub haridust tõendav dokument.

-        Otsustab, millises klassis jätkab õpinguid isik, kellele eelmises koolis kohaldati teistsugust õppeaastate arvu, õppeainete loendit ja õppetundide arvu või mõnda teist riiklikku õppekava.

direktor

 

s> 2227 16.00

VKK õppenõukogu töötab vastavalt  haridus- ja teadusministri määruse nr 44 (23.08.2010) „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” järgi.

 

Aeg

Tegevus

Vastutaja

8.01.2021

- Õppenõukogu otsuste täitmisest.

- Vajadusel koduõppele määramine vanema soovil. Info lõpueksamite (riigieksamite) kohta.

direktor

õppejuht

09.06.2021;

14.06.2021;

18.06.2021

 

- Õppenõukogu otsuste täitmisest.

- 1.-8., ja 10.,11. klasside õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.

- 9. ja 12. klassi lõpetamine. Lõputunnistuste väljaandmine.

- Õpilaste tunnustamine.

- Täiendavale õppetööle jätmine.

- Täiendava õppetöö lõpetamine või pikendamine.

- Õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine nende kohta.

direktor

26.08.2021

-        Õppenõukogu sekretäri valimine.

-        Õppenõukogu otsuste täitmine.

-        Kokkuvõtted täiendavast õppetööst.

-        Täiendava õppetöö lõpetamine.

-        Vajadusel koduõppele määramine vanema soovil.

- 2020/2021. õa kokkuvõte. Hinnangu andmine õppeaasta õppe- ja kasvatustegevusele. Eksamitulemuste analüüs.

- Sisehindamise tulemuste arutelu ning ettepanekud tarvilike meetmete rakendamiseks.

- 2021/2022. õa üldtööplaani koostamine. Ettepanekute tegemine paremate tulemuste saavutamiseks. Põhieesmärkide määratlemine.

- Õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine nende kohta.

- Arvamuse avaldamine kooli arengukava ja selle muudatuste kohta.

- Vajadusel koduõppele määramine vanema soovil.

- Üldtööplaani heakskiitmine ja kinnitamine.

- Turvalisusküsimused.

direktor

Aasta (vajadusel erakorraline ÕN koosolek)

-        Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ning  kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.

-        Vastuvõetud otsuste kontroll.

-        Arutab õpilasega tema käitumist.

-        Otsustab õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise.

-        Otsustab, millises klassis jätkab õpinguid kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilane.

-        Otsustab, millises klassis jätkab õpinguid välisriigist tulnud õpilane.

-        Otsustab, millises klassis jätkab õpinguid õpilane, kellel puudub haridust tõendav dokument.

-        Otsustab, millises klassis jätkab õpinguid isik, kellele eelmises koolis kohaldati teistsugust õppeaastate arvu, õppeainete loendit ja õppetundide arvu või mõnda teist riiklikku õppekava.

direktor