Meie koolist

Põhiväärtused


Võnnu Keskkooli põhikoolis on õpetamise ja suhtlemise aluseks subjekt-subjekt suhe.
Võnnu Keskkooli põhiväärtused:


1.

TOLERANTSUS, SALLIVUS, HOOLIVUS

Õpilaste eripära/isikupära (võimed, kultuur) arvestamine, mõistmine, tunnustamine:

 • aktsepteerime, et inimesed on erinevad ega püüa neid enda järgi painutada;
 • aktsepteerime õpilaste arvamust ja tahet koolielus kaasa rääkida.

Inimväärikuse aktsepteerimine ja järgimine;

 • järgime õpetaja kutse-eetika reegleid;
 • tunnistame oma vigu/mitteoskamatust.

Empaatia. Taktitunne. Lugupidamine enda ja teiste vastu.
Ühised reeglid ja nende järgimine. Järjepidevus. Töökultuur.

2.

KOOSTÖÖVALMIDUS, KOOSTÖÖOSKUS, MEESKONNATÖÖ

Tegutseme üheskoos ja toetame üksteist.
Tunnistame probleeme ja tegeleme nendega.
Ajame asju targalt ja tasakaalukalt.

3.

TERVISLIKUD ELUVIISID,
TOETAV
ÕPIKESKKOND

Terves kehas terve vaim – tasakaalukus ja positiivsus. Turvatunne ja heaolu. Jätkusuutlik areng.
Tähtsustame:

 • õpilaste ja õpetajate vahelisi suhteid (subjekt-subjekt suhe);
 • koolis valitsevaid/kehtivaid väärtusi ja norme;
 • klassitöö juhtimist;
 • õpilastevahelisi suhteid.

4.

KULTUURILINE IDENTITEET,
TEADMISTE VÄÄRTUSTAMINE

Väärtustame:

 • oma riiki, oma kodu ja piirkonda, oma kooli;
 • oma kultuuri;
 • tunneme ja väärtustame teisi kultuure;
 • õpilaste aktiivsust ja head tahet.

Võnnu Keskkoolil on positiivne ja edasiviiv osa kogukonna arengus.
Kasvatame endaga toimetulevat inimest, kes:

 • oskab ja tahab iseseisvalt õppida, leida informatsiooni;
 • on algatusvõimeline (kodanikualgatus);
 • mõtleb kriitiliselt.

Samuti pakub Võnnu Keskkool klassivälist tegevust, mis toetab õppe- ja ainekava.

Võnnu Keskkooli põhikoolis on õpetamise ja suhtlemise aluseks subjekt-subjekt suhe.
Võnnu Keskkooli põhiväärtused:


1.

TOLERANTSUS, SALLIVUS, HOOLIVUS

Õpilaste eripära/isikupära (võimed, kultuur) arvestamine, mõistmine, tunnustamine:

 • aktsepteerime, et inimesed on erinevad ega püüa neid enda järgi painutada;
 • aktsepteerime õpilaste arvamust ja tahet koolielus kaasa rääkida.

Inimväärikuse aktsepteerimine ja järgimine;

 • järgime õpetaja kutse-eetika reegleid;
 • tunnistame oma vigu/mitteoskamatust.

Empaatia. Taktitunne. Lugupidamine enda ja teiste vastu.
Ühised reeglid ja nende järgimine. Järjepidevus. Töökultuur.

2.

KOOSTÖÖVALMIDUS, KOOSTÖÖOSKUS, MEESKONNATÖÖ

Tegutseme üheskoos ja toetame üksteist.
Tunnistame probleeme ja tegeleme nendega.
Ajame asju targalt ja tasakaalukalt.

3.

TERVISLIKUD ELUVIISID,
TOETAV
ÕPIKESKKOND

Terves kehas terve vaim – tasakaalukus ja positiivsus. Turvatunne ja heaolu. Jätkusuutlik areng.
Tähtsustame:

 • õpilaste ja õpetajate vahelisi suhteid (subjekt-subjekt suhe);
 • koolis valitsevaid/kehtivaid väärtusi ja norme;
 • klassitöö juhtimist;
 • õpilastevahelisi suhteid.

4.

KULTUURILINE IDENTITEET,
TEADMISTE VÄÄRTUSTAMINE

Väärtustame:

 • oma riiki, oma kodu ja piirkonda, oma kooli;
 • oma kultuuri;
 • tunneme ja väärtustame teisi kultuure;
 • õpilaste aktiivsust ja head tahet.

Võnnu Keskkoolil on positiivne ja edasiviiv osa kogukonna arengus.
Kasvatame endaga toimetulevat inimest, kes:

 • oskab ja tahab iseseisvalt õppida, leida informatsiooni;
 • on algatusvõimeline (kodanikualgatus);
 • mõtleb kriitiliselt.

Samuti pakub Võnnu Keskkool klassivälist tegevust, mis toetab õppe- ja ainekava.