Õppetöö

Tugisüsteem


Tugisüsteemi ülesanne on:

  1. ennetada õpi- ja käitumisprobleeme;  
  2. võimalikult varakult välja selgitada, millist tuge õpilane vajab;  
  3. tugiteenuse kohene rakendamine.

 Põhiharidust omandavatele õpilastele tugisüsteemide rakendamise eesmärgid  Võnnu Keskkoolis on:

     - õpilaste käitumis- ja õpiharjumuste korrigeerimine ja kujundamine;

     - koolieiramise vähendamine, üldise sotsiaalse pädevuse tõstmine, tagamaks võimetekohane edasijõudmine õppetöös;

     - lapsevanemate ja õpetajate nõustamine;

     - õpilase toetamine õppekavas esitatud nõuetele vastavate õpiharjumuste ja -oskuste saavutamisel.

     - andekate õpilaste toetamine ja innustamine.

Tugisüsteem on reguleeritud vastava korra (Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamine Võnnu Keskkoolis) alusel ning töötab õpilast nõustava ja toetava võrgustikutöö põhimõttel, mida koordineerib direktori poolt määratud hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija (HEV koordinaator). Tugisüsteemi kuuluvad: HEV koordinaator, eripedagoog/logopeed,  sotsiaalpedagoog, vajadusel klassijuhataja, aineõpetaja.

Tugisüsteemide tööd Võnnu Keskkoolis koordineerib HEV koordinaator Ene Runno.

Tavaliselt toimub hariduslike erivajadustega õpilaste abistamine Võnnu Keskkoolis alljärgnevalt:

    -> Aineõpetaja/klassijuhataja märkamine ja abi osutamine klassi tasandil

    -> Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi (ÕIK) avamine

    -> HEV tugimeeskonna koosolek

    -> Õpilase arengu jälgimine ja uurimine, kaardi täitmine ja täiendamine

    -> HEV tugimeeskonna koosolek (esildis direktorile tugisüsteemide määramiseks)

    -> Direktori otsus

    -> Tugimeetme rakendamine, individuaalse arengu kaardi täiendamine

    -> Koosolek (esildis direktorile tugimeetme muutmiseks jätkamiseks, lõpetamiseks;)

    -> Direktori otsus

HEV koordinaator

Koordinaatori ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku abi ja koostöö korraldamine koolis ja kooliväliselt.

Koordinaator suunab koostööd tugispetsialistide, õpilaste juhendajate ja õpetajate vahel ning nõustab lapsevanemaid.

Eripedagoog/logopeed

     - osaleb õpilaste hariduslike erivajaduste väljaselgitamisel;

     - õpetab lapsi, kellele on määratud põhihariduse lihtsustatud õppekava;

     - aitab õpilasel kujundada ja arendada eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi;

     - nõustab pedagooge ja lapsevanemaid haridusliku erivajadusega õpilaste probleemidele lahenduste leidmisel;

Eripedagoogi üks peamistest tööülesannetest on märgata õpilase hariduslikku erivajadust, lähtuvalt sellest aidata leida sobiv viis õpilasel oma erivajadusega toime tulla ning nõustada pedagooge ja lapsevanemaid.

Varajane märkamine ja sekkumine annavad õpilasele võimaluse õppida võimetekohaselt ja saada õppeprotsessidest positiivne edutulemus.

Sotsiaalpedagoog

     - aitab luua toimiva võrgustiku õpilase paremaks toimetulekuks koolis edendamaks õpilase sotsiaalset ning akadeemilist edu;

     - loob partnerlussuhte pere ja kooli vahel arendamaks ühist lähenemisviisi, mis edendaks õpilase sotsiaalset kompetentsust ja õpimotivatsiooni;

     - aitab leida sekkumisi ja ennetusstrateegiaid, mis edendavad õpilastel positiivseid haridustulemusi;

     - tegeleb koolis koolikohustuse ja kooli kodukorra eirajatega;

     - tegeleb käitumis- ja kohanemisraskustega õpilastega;

     - tegeleb koolivägivalla ja sotsiaalse tõrjutuse probleemidega individuaalselt või grupis õpilastega, vajadusel suunab abivajajad edasi vastavate spetsialistide juurde;

     - tegeleb alaealiste komisjoni materjalidega;

     - teeb koostööd lastekaitse- ja korrakaitsesüsteemidega;

     - osaleb kooli tervisenõukogu töös.

Kõik õpilasega tegelevad spetsialistid vastutavad konfidentsiaalse info hoidmise eest.

Õpilaste nõustamise ja õpiabi osutamise eesmärgil toimuvad koolis konsultatsioonid, pikapäevarühma tunnid, õpiabitunnid, rakendatakse individuaalseid õppekavu, suunatakse pedagoogilis-psühholoogilistele uuringutele,  õpilastele rakendatakse individuaalset õppekava lihtsustatud õppekava alusel nõustamiskomisjoni soovitusel ning koduõpet vanema soovil.

Võnnu Keskkoolis töötavad järgmised tugisüsteemid:

Aineõpetajate konsultatsioonid

Konsultatsioonid on mõeldud kõikidele õpilastele, kellel on konkreetses aines üldiselt või mõne teema omandamisel raskusi. Konsultatsiooniks ettenähtud aega võib kasutada ka eelnenud õppeveerandi puudujääkide likvideerimiseks. Konsultatsioonide toimumise ajakava määratakse kindlaks õppeaasta alguses ning sellealane info on koolis teadetetahvlil, ainekabinetis, õpetajate toas ja kooli kodulehel. Iga aineõpetaja pakub välja vähemalt ühe konsultatsioonitunni nädalas.

Õpiabitunnid

Õpiabi rühma võetakse vastu ajutiste ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemata õpioskustega ning logopeediliste probleemidega põhikooli õpilane, kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile ja nõustamisele ei suuda täita põhikooli riikliku õppekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust. Õpiabirühma tunnid toimuvad vastava ainetunni ajal, milles õpilasel täheldatakse raskusi. Vajadusel võib tunde läbi viia ka pärast õppetunde.

Õpiabitundides viiakse läbi järgmisi tegevusi:

     - korrigeeritakse kõnepuudeid ja arendatakse suulist ja kirjalikku kõnet lähtuvalt kõnepuude mehhanismist või olemusest;

     - arendatakse kognitiivseid oskusi;

     - kujundatakse ja arendatakse eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi.

HEV õpilane saab õpiabi ja toetavat tegevust vähemalt kolm tundi nädalas. Õpilastele, kes õpivad tavaklassis põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel, rakendatakse tegevusi õpiabirühmas vähemalt kuus tundi nädalas.

Pikapäevarühm

Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste õppeülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvialategevuses ning huvide arendamisel.

Tugisüsteemi ülesanne on:

  1. ennetada õpi- ja käitumisprobleeme;  
  2. võimalikult varakult välja selgitada, millist tuge õpilane vajab;  
  3. tugiteenuse kohene rakendamine.

 Põhiharidust omandavatele õpilastele tugisüsteemide rakendamise eesmärgid  Võnnu Keskkoolis on:

     - õpilaste käitumis- ja õpiharjumuste korrigeerimine ja kujundamine;

     - koolieiramise vähendamine, üldise sotsiaalse pädevuse tõstmine, tagamaks võimetekohane edasijõudmine õppetöös;

     - lapsevanemate ja õpetajate nõustamine;

     - õpilase toetamine õppekavas esitatud nõuetele vastavate õpiharjumuste ja -oskuste saavutamisel.

     - andekate õpilaste toetamine ja innustamine.

Tugisüsteem on reguleeritud vastava korra (Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamine Võnnu Keskkoolis) alusel ning töötab õpilast nõustava ja toetava võrgustikutöö põhimõttel, mida koordineerib direktori poolt määratud hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija (HEV koordinaator). Tugisüsteemi kuuluvad: HEV koordinaator, eripedagoog/logopeed,  sotsiaalpedagoog, vajadusel klassijuhataja, aineõpetaja.

Tugisüsteemide tööd Võnnu Keskkoolis koordineerib HEV koordinaator Ene Runno.

Tavaliselt toimub hariduslike erivajadustega õpilaste abistamine Võnnu Keskkoolis alljärgnevalt:

    -> Aineõpetaja/klassijuhataja märkamine ja abi osutamine klassi tasandil

    -> Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi (ÕIK) avamine

    -> HEV tugimeeskonna koosolek

    -> Õpilase arengu jälgimine ja uurimine, kaardi täitmine ja täiendamine

    -> HEV tugimeeskonna koosolek (esildis direktorile tugisüsteemide määramiseks)

    -> Direktori otsus

    -> Tugimeetme rakendamine, individuaalse arengu kaardi täiendamine

    -> Koosolek (esildis direktorile tugimeetme muutmiseks jätkamiseks, lõpetamiseks;)

    -> Direktori otsus

HEV koordinaator

Koordinaatori ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku abi ja koostöö korraldamine koolis ja kooliväliselt.

Koordinaator suunab koostööd tugispetsialistide, õpilaste juhendajate ja õpetajate vahel ning nõustab lapsevanemaid.

Eripedagoog/logopeed

     - osaleb õpilaste hariduslike erivajaduste väljaselgitamisel;

     - õpetab lapsi, kellele on määratud põhihariduse lihtsustatud õppekava;

     - aitab õpilasel kujundada ja arendada eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi;

     - nõustab pedagooge ja lapsevanemaid haridusliku erivajadusega õpilaste probleemidele lahenduste leidmisel;

Eripedagoogi üks peamistest tööülesannetest on märgata õpilase hariduslikku erivajadust, lähtuvalt sellest aidata leida sobiv viis õpilasel oma erivajadusega toime tulla ning nõustada pedagooge ja lapsevanemaid.

Varajane märkamine ja sekkumine annavad õpilasele võimaluse õppida võimetekohaselt ja saada õppeprotsessidest positiivne edutulemus.

Sotsiaalpedagoog

     - aitab luua toimiva võrgustiku õpilase paremaks toimetulekuks koolis edendamaks õpilase sotsiaalset ning akadeemilist edu;

     - loob partnerlussuhte pere ja kooli vahel arendamaks ühist lähenemisviisi, mis edendaks õpilase sotsiaalset kompetentsust ja õpimotivatsiooni;

     - aitab leida sekkumisi ja ennetusstrateegiaid, mis edendavad õpilastel positiivseid haridustulemusi;

     - tegeleb koolis koolikohustuse ja kooli kodukorra eirajatega;

     - tegeleb käitumis- ja kohanemisraskustega õpilastega;

     - tegeleb koolivägivalla ja sotsiaalse tõrjutuse probleemidega individuaalselt või grupis õpilastega, vajadusel suunab abivajajad edasi vastavate spetsialistide juurde;

     - tegeleb alaealiste komisjoni materjalidega;

     - teeb koostööd lastekaitse- ja korrakaitsesüsteemidega;

     - osaleb kooli tervisenõukogu töös.

Kõik õpilasega tegelevad spetsialistid vastutavad konfidentsiaalse info hoidmise eest.

Õpilaste nõustamise ja õpiabi osutamise eesmärgil toimuvad koolis konsultatsioonid, pikapäevarühma tunnid, õpiabitunnid, rakendatakse individuaalseid õppekavu, suunatakse pedagoogilis-psühholoogilistele uuringutele,  õpilastele rakendatakse individuaalset õppekava lihtsustatud õppekava alusel nõustamiskomisjoni soovitusel ning koduõpet vanema soovil.

Võnnu Keskkoolis töötavad järgmised tugisüsteemid:

Aineõpetajate konsultatsioonid

Konsultatsioonid on mõeldud kõikidele õpilastele, kellel on konkreetses aines üldiselt või mõne teema omandamisel raskusi. Konsultatsiooniks ettenähtud aega võib kasutada ka eelnenud õppeveerandi puudujääkide likvideerimiseks. Konsultatsioonide toimumise ajakava määratakse kindlaks õppeaasta alguses ning sellealane info on koolis teadetetahvlil, ainekabinetis, õpetajate toas ja kooli kodulehel. Iga aineõpetaja pakub välja vähemalt ühe konsultatsioonitunni nädalas.

Õpiabitunnid

Õpiabi rühma võetakse vastu ajutiste ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemata õpioskustega ning logopeediliste probleemidega põhikooli õpilane, kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile ja nõustamisele ei suuda täita põhikooli riikliku õppekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust. Õpiabirühma tunnid toimuvad vastava ainetunni ajal, milles õpilasel täheldatakse raskusi. Vajadusel võib tunde läbi viia ka pärast õppetunde.

Õpiabitundides viiakse läbi järgmisi tegevusi:

     - korrigeeritakse kõnepuudeid ja arendatakse suulist ja kirjalikku kõnet lähtuvalt kõnepuude mehhanismist või olemusest;

     - arendatakse kognitiivseid oskusi;

     - kujundatakse ja arendatakse eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi.

HEV õpilane saab õpiabi ja toetavat tegevust vähemalt kolm tundi nädalas. Õpilastele, kes õpivad tavaklassis põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel, rakendatakse tegevusi õpiabirühmas vähemalt kuus tundi nädalas.

Pikapäevarühm

Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste õppeülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvialategevuses ning huvide arendamisel.